آخوندی: استعفا نمی دهم

آخوندی: استعفا نمی دهم
پایگاه انقلاب نیوز: عضو کمیسیون عمران گفت: وزیر راه و شهرسازی تقاضای نمایندگان مجلس برای استعفا از این سمت را نپذیرفت.

آخوندی: استعفا نمی دهم

پایگاه انقلاب نیوز: عضو کمیسیون عمران گفت: وزیر راه و شهرسازی تقاضای نمایندگان مجلس برای استعفا از این سمت را نپذیرفت.
آخوندی: استعفا نمی دهم