آموزش های عمومی باید حداکثر تا 15 سالگی باشد

آموزش های عمومی باید حداکثر تا 15 سالگی باشد
مهنوش نعیمی
عصراقتصاد: اشاره:در مورد مشکلات آموزشی کشور وریشه یابی علت مغایرت بین بازار کار و تحصیلات کلاسیک ، این بار به سراغ مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد رفتیم که در سوابق خود تدریس و برنامه ریزی امزشی را هم دارد.
نگاه وی به مسایل خاصی در مبحث آموزش است که به سادگی بیان می کند و تاکید دارد که روی محورهایی که مطرح میکند باید متخصصان برنامه ریزی اموزشی کار علمی بکنند.
وی تاکید بر این دارد که دروس خواندنی و نوشتنی برای تربیت نیروی کار امد پاسخگو نیست ، اما این تغییر و تحول نیاز بخه شجاعت و نو اوری دارد که در پیشنه اموزشی کشور هم وجود داشته است.
سیف الله یزدانی، روزنامه نگار پیشکسوت و مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد در خصوص سیستم آموزش و پرورش کشور گفت: در دولت دهم اتفاقی افتاد که کلا به ما نشان داد مدرک گرایی به طور خیلی افراطی در کشور ما دنبال می شود، به طوری که یک وزیر و چند مقام مسئول در این زمینه مورد خطاب و عتاب قرار گرفتند و وزیر هم استیضاح و عزل شد.
یزدانی ادامه داد: در این مورد همین حالا هم مدارک علمی افراد زیادی زیر سوال است و حتی داستان بورسیه ها هم ریشه در چنین …

آموزش های عمومی باید حداکثر تا 15 سالگی باشد

مهنوش نعیمی
عصراقتصاد: اشاره:در مورد مشکلات آموزشی کشور وریشه یابی علت مغایرت بین بازار کار و تحصیلات کلاسیک ، این بار به سراغ مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد رفتیم که در سوابق خود تدریس و برنامه ریزی امزشی را هم دارد.
نگاه وی به مسایل خاصی در مبحث آموزش است که به سادگی بیان می کند و تاکید دارد که روی محورهایی که مطرح میکند باید متخصصان برنامه ریزی اموزشی کار علمی بکنند.
وی تاکید بر این دارد که دروس خواندنی و نوشتنی برای تربیت نیروی کار امد پاسخگو نیست ، اما این تغییر و تحول نیاز بخه شجاعت و نو اوری دارد که در پیشنه اموزشی کشور هم وجود داشته است.
سیف الله یزدانی، روزنامه نگار پیشکسوت و مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد در خصوص سیستم آموزش و پرورش کشور گفت: در دولت دهم اتفاقی افتاد که کلا به ما نشان داد مدرک گرایی به طور خیلی افراطی در کشور ما دنبال می شود، به طوری که یک وزیر و چند مقام مسئول در این زمینه مورد خطاب و عتاب قرار گرفتند و وزیر هم استیضاح و عزل شد.
یزدانی ادامه داد: در این مورد همین حالا هم مدارک علمی افراد زیادی زیر سوال است و حتی داستان بورسیه ها هم ریشه در چنین …
آموزش های عمومی باید حداکثر تا 15 سالگی باشد