ارتش سوریه به مرکز غوطه رسیده است

ارتش سوریه به مرکز غوطه رسیده است
ارتش سوریه و متحدان هشتمین روز عملیات خود در غوطه شرقی را در حالی آغاز کردند که کفه تحولات میدانی به سود آنهاست و نیروهای مقاومت در پی جداسازی گروه های تروریستی از هم هستند.

ارتش سوریه به مرکز غوطه رسیده است

ارتش سوریه و متحدان هشتمین روز عملیات خود در غوطه شرقی را در حالی آغاز کردند که کفه تحولات میدانی به سود آنهاست و نیروهای مقاومت در پی جداسازی گروه های تروریستی از هم هستند.
ارتش سوریه به مرکز غوطه رسیده است