اطلاعیه دادستانی کل کشور درباره کنسرت شهرام ناظری

اطلاعیه دادستانی کل کشور درباره کنسرت شهرام ناظری
روابط عمومی دادستانی کل کشور درباره برگزار نشدن کنسرت شهرام ناظری در قوچان اطلاعیه ای صادر کرد .

اطلاعیه دادستانی کل کشور درباره کنسرت شهرام ناظری

روابط عمومی دادستانی کل کشور درباره برگزار نشدن کنسرت شهرام ناظری در قوچان اطلاعیه ای صادر کرد .
اطلاعیه دادستانی کل کشور درباره کنسرت شهرام ناظری