اعمال نانوپوشش کربنی از پیش ماده کافور بر سطح ابزارهای زیستی

اعمال نانوپوشش کربنی از پیش ماده کافور بر سطح ابزارهای زیستی
پژوهشگران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در تحقیقات آزمایشگاهی خود به روشی دست یافتند که می توان به کمک آن نانوپوشش هایی را بر روی قطعات درون تنی نظیر دریچه های مکانیکی قلب و ایمپلنت های استخوانی ایجاد کرد. پیش ماده اولیه این نانوپوشش ها کافور است.

اعمال نانوپوشش کربنی از پیش ماده کافور بر سطح ابزارهای زیستی

پژوهشگران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در تحقیقات آزمایشگاهی خود به روشی دست یافتند که می توان به کمک آن نانوپوشش هایی را بر روی قطعات درون تنی نظیر دریچه های مکانیکی قلب و ایمپلنت های استخوانی ایجاد کرد. پیش ماده اولیه این نانوپوشش ها کافور است.
اعمال نانوپوشش کربنی از پیش ماده کافور بر سطح ابزارهای زیستی