افتتاح نمایشگاه چهارمین سالانه گرافیک البرز

افتتاح نمایشگاه چهارمین سالانه گرافیک البرز
خانه گرافیک حوزه هنری استان البرز با مشارکت دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر البرز، نمایشگاه چهارمین سالانه گرافیک البرز را برگزار می کند.

افتتاح نمایشگاه چهارمین سالانه گرافیک البرز

خانه گرافیک حوزه هنری استان البرز با مشارکت دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر البرز، نمایشگاه چهارمین سالانه گرافیک البرز را برگزار می کند.
افتتاح نمایشگاه چهارمین سالانه گرافیک البرز