افزلیش چشمگیر مشکلات آلایندگی نفت

افزلیش چشمگیر مشکلات آلایندگی نفت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: مشکلات آلایندگی صنایع نفتی با وجود تلاش های صورت گرفته روزبه روز در حال افزایش است و سلامت مردم را تهدید می کند.

افزلیش چشمگیر مشکلات آلایندگی نفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: مشکلات آلایندگی صنایع نفتی با وجود تلاش های صورت گرفته روزبه روز در حال افزایش است و سلامت مردم را تهدید می کند.
افزلیش چشمگیر مشکلات آلایندگی نفت