اقدامات ۳۰ گروه تروریستی خنثی شد

اقدامات ۳۰ گروه تروریستی خنثی شد
معاون ضد تروریسم وزارت اطلاعات گفت: علاوه بر داعش، اقدامات ۳۰ گروه تروریستی دیگر در چند سال گذشته توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) خنثی شده است.

اقدامات ۳۰ گروه تروریستی خنثی شد

معاون ضد تروریسم وزارت اطلاعات گفت: علاوه بر داعش، اقدامات ۳۰ گروه تروریستی دیگر در چند سال گذشته توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) خنثی شده است.
اقدامات ۳۰ گروه تروریستی خنثی شد