امیرعبداللهیان: بن سلمان، شیطان شده است – حوادث

امیرعبداللهیان: بن سلمان، شیطان شده است – حوادث
پایگاه خبری انتخاب: دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در حالی ایران و ترکیه را محور شرارت می خواند که اکنون خود به شر و شیطان اصلی منطقه مبدل شده است. حسین امیرعبداللهیان مشاور و دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین الملل با انتشار پستی در […]

امیرعبداللهیان: بن سلمان، شیطان شده است – حوادث

پایگاه خبری انتخاب: دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در حالی ایران و ترکیه را محور شرارت می خواند که اکنون خود به شر و شیطان اصلی منطقه مبدل شده است. حسین امیرعبداللهیان مشاور و دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین الملل با انتشار پستی در […]
امیرعبداللهیان: بن سلمان، شیطان شده است – حوادث