انارستان از بسته های ویژه اینترنت کودک و نوجوان رونمایی کرد

انارستان از بسته های ویژه اینترنت کودک و نوجوان رونمایی کرد
جشنواره تورنادوی «انارستان» عنوان یک طرح ۵۰ روزه فروش ویژه بسته های اینترنتی است که همراه اول برای مشترکان سیم کارت های کودک و نوجوان انارستان برگزار می کند.

انارستان از بسته های ویژه اینترنت کودک و نوجوان رونمایی کرد

جشنواره تورنادوی «انارستان» عنوان یک طرح ۵۰ روزه فروش ویژه بسته های اینترنتی است که همراه اول برای مشترکان سیم کارت های کودک و نوجوان انارستان برگزار می کند.
انارستان از بسته های ویژه اینترنت کودک و نوجوان رونمایی کرد