انباشت سرمایه، پیامد صدور افراطی مجوز است

انباشت سرمایه، پیامد صدور افراطی مجوز است
مطالعات شرکت فلزات و مواد نشان می دهد که افت شدید نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید مفتول مسی کشور طی سال های 2010 تا 2012، به دلیل رشد سرمایه گذاری های بیش از حد در این بخش از صنعت پایین دست مس، بواسطه صدور افراطی مجوزهای تأسیس و بهره برداری از سوی وزارتخانه، بدون در نظر گرفتن وضعیت بازار مس کشور بوده است.

انباشت سرمایه، پیامد صدور افراطی مجوز است

مطالعات شرکت فلزات و مواد نشان می دهد که افت شدید نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید مفتول مسی کشور طی سال های 2010 تا 2012، به دلیل رشد سرمایه گذاری های بیش از حد در این بخش از صنعت پایین دست مس، بواسطه صدور افراطی مجوزهای تأسیس و بهره برداری از سوی وزارتخانه، بدون در نظر گرفتن وضعیت بازار مس کشور بوده است.
انباشت سرمایه، پیامد صدور افراطی مجوز است