انتصاب مدیر روابط عمومی پتروپارس به سمت مدیر منابع انسانی و آموزش

انتصاب مدیر روابط عمومی پتروپارس به سمت مدیر منابع انسانی و آموزش
مدیرعامل شرکت پتروپارس در حکمی دکتر سیدهادی میرباقری را با حفظ سمت، به عنوان “مدیر منابع انسانی و آموزش” این شرکت منصوب کرد.

انتصاب مدیر روابط عمومی پتروپارس به سمت مدیر منابع انسانی و آموزش

مدیرعامل شرکت پتروپارس در حکمی دکتر سیدهادی میرباقری را با حفظ سمت، به عنوان “مدیر منابع انسانی و آموزش” این شرکت منصوب کرد.
انتصاب مدیر روابط عمومی پتروپارس به سمت مدیر منابع انسانی و آموزش