انگیزه عجیب متهم قمه به دست از سرقت داروخانه – حوادث

انگیزه عجیب متهم قمه به دست از سرقت داروخانه – حوادث
خبرگزاری فارس: به گزارش خبرنگار حوادث فارس رسیدگی به این پرونده از اواسط دی ماه سال جاری شروع شد. در آن زمان مردی با پلیس تماس گرفت و گفت: من داروخانه ای در خیابان کارون دارم. در حال کار کردن بودم که پسر جوانی وارد داروخانه شد و با تهدید سلاح سرد که به قمه […]

انگیزه عجیب متهم قمه به دست از سرقت داروخانه – حوادث

خبرگزاری فارس: به گزارش خبرنگار حوادث فارس رسیدگی به این پرونده از اواسط دی ماه سال جاری شروع شد. در آن زمان مردی با پلیس تماس گرفت و گفت: من داروخانه ای در خیابان کارون دارم. در حال کار کردن بودم که پسر جوانی وارد داروخانه شد و با تهدید سلاح سرد که به قمه […]
انگیزه عجیب متهم قمه به دست از سرقت داروخانه – حوادث