اگر آینده را نسازیم، اکنون را تکرار می کنیم

اگر آینده را نسازیم، اکنون را تکرار می کنیم
رئیس فرهنگستان علوم بر ساختن آینده و تدوین برنامه توسعه هماهنگ تأکید کرد و گفت: در صورت نساختن آینده اکنون را تکرار می کنیم.

اگر آینده را نسازیم، اکنون را تکرار می کنیم

رئیس فرهنگستان علوم بر ساختن آینده و تدوین برنامه توسعه هماهنگ تأکید کرد و گفت: در صورت نساختن آینده اکنون را تکرار می کنیم.
اگر آینده را نسازیم، اکنون را تکرار می کنیم