ایرج افشار ایران شناسی را بومی کرد

ایرج افشار ایران شناسی را بومی کرد
خبرگزاری شبستان:آیت الله محقق داماد با بیان اینکه ایرج افشار یک ایران شناس و ایران دوست به معنای واقعی کلمه بود، گفت: افشار یک کتاب شناس و نسخه شناس بود.

ایرج افشار ایران شناسی را بومی کرد

خبرگزاری شبستان:آیت الله محقق داماد با بیان اینکه ایرج افشار یک ایران شناس و ایران دوست به معنای واقعی کلمه بود، گفت: افشار یک کتاب شناس و نسخه شناس بود.
ایرج افشار ایران شناسی را بومی کرد