ایرلاین ها زنان خلبان را استخدام نمی کنند

ایرلاین ها زنان خلبان را استخدام نمی کنند
اگر حوزه مدیریتی زنان در عرصه های حمل ونقلی بیشتر شود، قطعاً کلیشه هایی که این حوزه را مردانه و خشن می داند و ناامنی که خانواده نسبت به راه، جاده، ریل و… احساس می کند، از بین خواهد رفت.
به گزارش تین نیوز مونا عرفانیان، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور زنان و خانواده در گفت وگو با هفته نامه تین نیوز در خصوص امکان مشارکت جدی تر زنان در حوزه حمل ونقل توضیحاتی را ارایه داد.
مشاور وزیر راه وشهرسازی در امور زنان در ارزیابی از سهم مشارکت زنان در اقتصاد حمل و نقل، گقت:به تازگی با شرکت های حمل ونقلی که زنان بر آنها مدیریت می کنند، مواجه شدم. چند هفته پیش، با مدیر خانمی که یک شرکت خدماتی درون شهری برای حمل ونقل اثاث و بار تأسیس کرده بود، آشنا شدم که کاملاً دقت و ظرافت در کار وی به دلیل زن بودن او نمایان بود و این خانم حتی در استخدام نیروهای انسانی برای حمل بار نیز بسیار به جزئیات توجه داشت.
عرفانیان در خصوص اینکه کم ترین فعالیت حوزه حمل ونقلی در بانوان در کدام بخش است؟ گفت:بر اساس بررسی هایی که در وزارت راه وشهرسازی انجام گرفته است، یکی از مردانه ترین حوزه های حمل ونقلی حوزه راهداری …

ایرلاین ها زنان خلبان را استخدام نمی کنند

اگر حوزه مدیریتی زنان در عرصه های حمل ونقلی بیشتر شود، قطعاً کلیشه هایی که این حوزه را مردانه و خشن می داند و ناامنی که خانواده نسبت به راه، جاده، ریل و… احساس می کند، از بین خواهد رفت.
به گزارش تین نیوز مونا عرفانیان، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور زنان و خانواده در گفت وگو با هفته نامه تین نیوز در خصوص امکان مشارکت جدی تر زنان در حوزه حمل ونقل توضیحاتی را ارایه داد.
مشاور وزیر راه وشهرسازی در امور زنان در ارزیابی از سهم مشارکت زنان در اقتصاد حمل و نقل، گقت:به تازگی با شرکت های حمل ونقلی که زنان بر آنها مدیریت می کنند، مواجه شدم. چند هفته پیش، با مدیر خانمی که یک شرکت خدماتی درون شهری برای حمل ونقل اثاث و بار تأسیس کرده بود، آشنا شدم که کاملاً دقت و ظرافت در کار وی به دلیل زن بودن او نمایان بود و این خانم حتی در استخدام نیروهای انسانی برای حمل بار نیز بسیار به جزئیات توجه داشت.
عرفانیان در خصوص اینکه کم ترین فعالیت حوزه حمل ونقلی در بانوان در کدام بخش است؟ گفت:بر اساس بررسی هایی که در وزارت راه وشهرسازی انجام گرفته است، یکی از مردانه ترین حوزه های حمل ونقلی حوزه راهداری …
ایرلاین ها زنان خلبان را استخدام نمی کنند