بازداشت رئیس پلیس و شماری از افسران سعودی در ریاض

بازداشت رئیس پلیس و شماری از افسران سعودی در ریاض
برخی منابع خبری از بازداشت رئیس پلیس برکنار شده شهر ریاض پایتخت عربستان به همراه تعداد دیگری از افسران سعودی خبر دادند.

بازداشت رئیس پلیس و شماری از افسران سعودی در ریاض

برخی منابع خبری از بازداشت رئیس پلیس برکنار شده شهر ریاض پایتخت عربستان به همراه تعداد دیگری از افسران سعودی خبر دادند.
بازداشت رئیس پلیس و شماری از افسران سعودی در ریاض