با ساختارشکنان در حوزه حجاب باید برخورد جدی صورت گیرد

با ساختارشکنان در حوزه حجاب باید برخورد جدی صورت گیرد
هفتمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری پیرامون آسیب های اجتماعی، با حضور تعدادی از معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، فرمانده نیروی انتظامی تهران و تعدادی از فرماندهان نیروی انتظامی و نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت ارشاد،سپاه پاسداران ودستگاه های مرتبط با موضوع حجاب،به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

با ساختارشکنان در حوزه حجاب باید برخورد جدی صورت گیرد

هفتمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری پیرامون آسیب های اجتماعی، با حضور تعدادی از معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، فرمانده نیروی انتظامی تهران و تعدادی از فرماندهان نیروی انتظامی و نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت ارشاد،سپاه پاسداران ودستگاه های مرتبط با موضوع حجاب،به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
با ساختارشکنان در حوزه حجاب باید برخورد جدی صورت گیرد