برای هر ایده به تاسیس استارتاپ نیاز است؟

برای هر ایده به تاسیس استارتاپ نیاز است؟
اگر به پتانسیل بالا و قابلیت مقیاس پذیری ایده ی جدید خود ایمان دارید، باید پیش از اجرای فرآیندهای تولیدی، خروجی های قابل قبول برنامه هایتان را اثبات کنید.

«برنامه ی بعدی ات چیست؟» این جمله، یک سؤال عمومی است که غالباً مدیران از کارمندانشان می پرسند. گرچه انتظار ندارند مخاطبشان، پاسخ خاصی به آن ها بدهد؛ چراکه می دانند کارمندان معمولاً به دنبال مسئولیت بیشتر، فرصت شغلی بهتر، یک دفتر کاری جدید یا شرکت در یک تیم یا دپارتمان متفاوت هستند.
اما ممکن است شما واقعاً جویای چیزی کاملاً متفاوت باشید؛ مثلاً بخواهید تیم خودتان را بسازید یا کسب وکار جدیدی راه بیندازید. بسیاری از مردم فکر می کنند این همان زمانی است که باید شغل سابق خود را ترک کنند؛ اما آن ها اشتباه می کنند. شما می توانید هم زمان با حرفه ای که مدت ها است دنبال می کنید، ایده ی نوآورانه ی خود را پیگیری کنید.
شرکت های خوب همیشه از ایده های عالی و افرادی که می توانند به این ایده ها زندگی ببخشند، استقبال می کنند. آنچه شما نیاز دارید اراده و استقامت بی پایان، یک طرح کسب وکار حساب شده و مدبرانه و آمادگی برای شب بیداری و کار زیا …

برای هر ایده به تاسیس استارتاپ نیاز است؟

اگر به پتانسیل بالا و قابلیت مقیاس پذیری ایده ی جدید خود ایمان دارید، باید پیش از اجرای فرآیندهای تولیدی، خروجی های قابل قبول برنامه هایتان را اثبات کنید.

«برنامه ی بعدی ات چیست؟» این جمله، یک سؤال عمومی است که غالباً مدیران از کارمندانشان می پرسند. گرچه انتظار ندارند مخاطبشان، پاسخ خاصی به آن ها بدهد؛ چراکه می دانند کارمندان معمولاً به دنبال مسئولیت بیشتر، فرصت شغلی بهتر، یک دفتر کاری جدید یا شرکت در یک تیم یا دپارتمان متفاوت هستند.
اما ممکن است شما واقعاً جویای چیزی کاملاً متفاوت باشید؛ مثلاً بخواهید تیم خودتان را بسازید یا کسب وکار جدیدی راه بیندازید. بسیاری از مردم فکر می کنند این همان زمانی است که باید شغل سابق خود را ترک کنند؛ اما آن ها اشتباه می کنند. شما می توانید هم زمان با حرفه ای که مدت ها است دنبال می کنید، ایده ی نوآورانه ی خود را پیگیری کنید.
شرکت های خوب همیشه از ایده های عالی و افرادی که می توانند به این ایده ها زندگی ببخشند، استقبال می کنند. آنچه شما نیاز دارید اراده و استقامت بی پایان، یک طرح کسب وکار حساب شده و مدبرانه و آمادگی برای شب بیداری و کار زیا …
برای هر ایده به تاسیس استارتاپ نیاز است؟