برقعی: سخت ترین مکان برای شعرخوانی حرم امام رضاست

برقعی: سخت ترین مکان برای شعرخوانی حرم امام رضاست
حمیدرضا برقعی معتقد است: شعر آئینی از شعر عاشقانه پیشی گرفته و جلوتر است چرا که شعر عاشقانه در حسین منزوی تمام شد.

برقعی: سخت ترین مکان برای شعرخوانی حرم امام رضاست

حمیدرضا برقعی معتقد است: شعر آئینی از شعر عاشقانه پیشی گرفته و جلوتر است چرا که شعر عاشقانه در حسین منزوی تمام شد.
برقعی: سخت ترین مکان برای شعرخوانی حرم امام رضاست