بروز یک ناامنی جدید در فضای سایبری ایران/ تشدید غیرعادی حملات پویش پورت برای نفوذ به سرورهای ایرانی

بروز یک ناامنی جدید در فضای سایبری ایران/ تشدید غیرعادی حملات پویش پورت برای نفوذ به سرورهای ایرانی
یک کارشناس امنیت اطلاعات گفت: از حدود چهار تا پنج ماه پیش حملات پویش پورت با منشا خارجی برای نفوذ به سرورها در ایران به طور غیرعادی و محسوس افزایش یافته است.

بروز یک ناامنی جدید در فضای سایبری ایران/ تشدید غیرعادی حملات پویش پورت برای نفوذ به سرورهای ایرانی

یک کارشناس امنیت اطلاعات گفت: از حدود چهار تا پنج ماه پیش حملات پویش پورت با منشا خارجی برای نفوذ به سرورها در ایران به طور غیرعادی و محسوس افزایش یافته است.
بروز یک ناامنی جدید در فضای سایبری ایران/ تشدید غیرعادی حملات پویش پورت برای نفوذ به سرورهای ایرانی