برگزاری دومین کنگره زنان موفق ایران همزمان با روز مادر

برگزاری دومین کنگره زنان موفق ایران همزمان با روز مادر
دومین کنگره ملی زنان موفق ایران روز پنجشنبه هفدهم اسفند در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود.

برگزاری دومین کنگره زنان موفق ایران همزمان با روز مادر

دومین کنگره ملی زنان موفق ایران روز پنجشنبه هفدهم اسفند در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود.
برگزاری دومین کنگره زنان موفق ایران همزمان با روز مادر