به نفع حقیقت

به نفع حقیقت
لحن توام با مطایبه آقای رضایی در برخی از فرازهای نامه، گیرایی خاصی به آن بخشیده، ضمن آنکه مفاهیم مهمی را به صورت جدلی مطرح کرده است. در بخش مهمی از این نامه که به بررسی استدلال ویژه آقای کروبی مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات 88 -به عنوان یکی از مهم ترین بخش های نامه اخیر مهدی کروبی- می پردازد.

به نفع حقیقت

لحن توام با مطایبه آقای رضایی در برخی از فرازهای نامه، گیرایی خاصی به آن بخشیده، ضمن آنکه مفاهیم مهمی را به صورت جدلی مطرح کرده است. در بخش مهمی از این نامه که به بررسی استدلال ویژه آقای کروبی مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات 88 -به عنوان یکی از مهم ترین بخش های نامه اخیر مهدی کروبی- می پردازد.
به نفع حقیقت