بیشترین دلیل گرایش به «ازدواج موقت» در ایران

بیشترین دلیل گرایش به «ازدواج موقت» در ایران
اکوفارس: یافته های یک پژوهش که درباره ٢١٦ نفر انجام شده، نشان می دهد که ٨٤/٣٦ درصد پاسخگویان زیر سن ۱۸ سالگی، ازدواج موقت را تجربه کرده اند بیشترین دلیل گرایش مردان به ازدواج موقت نیازهای جنسی با ۶۱ درصد است و پس از آن نیازهای عاطفی با ۳۱/۱درصد و نیازهای مادی با ۸/۹ درصد، در اولویت دوم تا سوم نیازهای جامعه آماری مردان قرار دارند.

بیشترین دلیل گرایش به «ازدواج موقت» در ایران

اکوفارس: یافته های یک پژوهش که درباره ٢١٦ نفر انجام شده، نشان می دهد که ٨٤/٣٦ درصد پاسخگویان زیر سن ۱۸ سالگی، ازدواج موقت را تجربه کرده اند بیشترین دلیل گرایش مردان به ازدواج موقت نیازهای جنسی با ۶۱ درصد است و پس از آن نیازهای عاطفی با ۳۱/۱درصد و نیازهای مادی با ۸/۹ درصد، در اولویت دوم تا سوم نیازهای جامعه آماری مردان قرار دارند.
بیشترین دلیل گرایش به «ازدواج موقت» در ایران
/*!normalize.css v1.1.2