بیشتر استیضاح ها در کشور ما پشت پرده دارد

بیشتر استیضاح ها در کشور ما پشت پرده دارد
نایب رییس مجلس در خصوص استیضاح وزرا در مجلس گفت: هرگز استیضاح هیچ وزیری را در طی سال هایی که در مجلس بودن امضا نکردم چرا که این شیوه استیضاح وزرا را مفید نمی دانم.

بیشتر استیضاح ها در کشور ما پشت پرده دارد

نایب رییس مجلس در خصوص استیضاح وزرا در مجلس گفت: هرگز استیضاح هیچ وزیری را در طی سال هایی که در مجلس بودن امضا نکردم چرا که این شیوه استیضاح وزرا را مفید نمی دانم.
بیشتر استیضاح ها در کشور ما پشت پرده دارد