بیش از هزار اثر به دبیرخانه جشنواره کتاب سال سبک زندگی ارسال شده است

بیش از هزار اثر به دبیرخانه جشنواره کتاب سال سبک زندگی ارسال شده است
قم نیوز: رئیس جشنواره کتاب سال سبک زندگی گفت: تاکنون بیش از هزار اثر در چهار طبقه و 6 رسته به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که امیدواریم بتوانیم از این آثار در راستای رسیدن به اهداف بلند علمی در حوزه سبک زندگی گام برداریم.

بیش از هزار اثر به دبیرخانه جشنواره کتاب سال سبک زندگی ارسال شده است

قم نیوز: رئیس جشنواره کتاب سال سبک زندگی گفت: تاکنون بیش از هزار اثر در چهار طبقه و 6 رسته به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که امیدواریم بتوانیم از این آثار در راستای رسیدن به اهداف بلند علمی در حوزه سبک زندگی گام برداریم.
بیش از هزار اثر به دبیرخانه جشنواره کتاب سال سبک زندگی ارسال شده است
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^