«تاشکند» خواستار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل/ازدحام مردم در پی کمبود آرد و سبوس در ترکمنستان

«تاشکند» خواستار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل/ازدحام مردم در پی کمبود آرد و سبوس در ترکمنستان
«تاشکند» خواستار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، ازدحام مردم در پی کمبود آرد و سبوس در ترکمنستان و برگزاری نشست شورای دائمی پیمان امنیت جمعی در «مسکو»، تنها بخشی از مهمترین اخبار آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته می باشد.

«تاشکند» خواستار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل/ازدحام مردم در پی کمبود آرد و سبوس در ترکمنستان

«تاشکند» خواستار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، ازدحام مردم در پی کمبود آرد و سبوس در ترکمنستان و برگزاری نشست شورای دائمی پیمان امنیت جمعی در «مسکو»، تنها بخشی از مهمترین اخبار آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته می باشد.
«تاشکند» خواستار عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل/ازدحام مردم در پی کمبود آرد و سبوس در ترکمنستان
(“false”===a.adult