تاکسی های زنانه عمان!

تاکسی های زنانه عمان!
پلیس عمان از اول مارس اجازه داد زنان این کشور با تاکسی و کامیون های حمل بار رانندگی کنند.

تاکسی های زنانه عمان!

پلیس عمان از اول مارس اجازه داد زنان این کشور با تاکسی و کامیون های حمل بار رانندگی کنند.
تاکسی های زنانه عمان!