تاکید معاونان فرهنگی دانشگاه آزاد بر ضرورت گسترش فرهنگ پوشش اسلامی در دانشگاه ها

تاکید معاونان فرهنگی دانشگاه آزاد بر ضرورت گسترش فرهنگ پوشش اسلامی در دانشگاه ها
معاونان فرهنگی دانشگاه آزاد بر ضرورت گسترش فرهنگ حجاب و پوشش اسلامی در دانشگاه ها و محوریت مسجد و فعالیت های فرهنگی تاکید کردند.

تاکید معاونان فرهنگی دانشگاه آزاد بر ضرورت گسترش فرهنگ پوشش اسلامی در دانشگاه ها

معاونان فرهنگی دانشگاه آزاد بر ضرورت گسترش فرهنگ حجاب و پوشش اسلامی در دانشگاه ها و محوریت مسجد و فعالیت های فرهنگی تاکید کردند.
تاکید معاونان فرهنگی دانشگاه آزاد بر ضرورت گسترش فرهنگ پوشش اسلامی در دانشگاه ها
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTkwNjEzOTJhOTVlZjdlOTQ5N2QwMThiMDc5NzdjYjI3OTM0OTc0&crc=7c69c59310d1a283b8062deb81cb9b494370a0a6&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

MIT License