تاکید معاون شهردار بر اهمیت دفاتر نوسازی در روند نوسازی بافت های فرسوده

تاکید معاون شهردار بر اهمیت دفاتر نوسازی در روند نوسازی بافت های فرسوده
خبرگزاری شبستان: معاون شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به اهمیت توجه و تعامل موثر با ساکنین محلات بافت فرسوده، گفت: وجه تمایز دفاتر خدمات نوسازی با دیگر نهادهای دخیل در امر نوسازی بافت های فرسوده، در برقراری تعامل اجتماعی با ساکنین این محلات است.

تاکید معاون شهردار بر اهمیت دفاتر نوسازی در روند نوسازی بافت های فرسوده

خبرگزاری شبستان: معاون شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به اهمیت توجه و تعامل موثر با ساکنین محلات بافت فرسوده، گفت: وجه تمایز دفاتر خدمات نوسازی با دیگر نهادهای دخیل در امر نوسازی بافت های فرسوده، در برقراری تعامل اجتماعی با ساکنین این محلات است.
تاکید معاون شهردار بر اهمیت دفاتر نوسازی در روند نوسازی بافت های فرسوده
!0===a.adult)&&”0″===ds