تا دروازه شهر همدان به استقبال سرمایه گذار می روم

تا دروازه شهر همدان به استقبال سرمایه گذار می روم
استاندار همدان گفت: ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار استان همدان قرار دارد و از سوی دیگر سرمایه گذار باید احساس امنیت داشته باشد و این کار بر عهده مدیران است و من تا دروازه شهر به استقبال سرمایه گذار می روم.

تا دروازه شهر همدان به استقبال سرمایه گذار می روم

استاندار همدان گفت: ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار استان همدان قرار دارد و از سوی دیگر سرمایه گذار باید احساس امنیت داشته باشد و این کار بر عهده مدیران است و من تا دروازه شهر به استقبال سرمایه گذار می روم.
تا دروازه شهر همدان به استقبال سرمایه گذار می روم