تبدیل ۵۰ تا ۷۰ درصد سپرده های ۱۵ درصدی به اوراق گواهی

تبدیل ۵۰ تا ۷۰ درصد سپرده های ۱۵ درصدی به اوراق گواهی
پایشگر- نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت:هنوز آمار نهایی تبدیل سپرده های بلندمدت ۱۵ درصدی به اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی اعلام نشده ولی این رقم در بانک های مختلف بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است.
به گزارش پایشگر سیدحسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره تاثیر طرح بانک مرکزی برای مجوز فروش اوراق گواهی سپرده ریالی در بانک ها با نرخ ۲۰ درصد سالیانه گفت: هنوز آمار مشخص از اینکه چه میزان اوراق گواهی سپرده ریالی در بانک ها فروش رفته و همچنین چه میزان از آنها سپرده های بلندمدتی بوده اند که به اوراق تبدیل شده اند، اعلام نشده است.
وی در عین حال افزود: با این حال وقتی به طور شخصی از برخی بانک ها سوال کردم، در برخی از بانک ها ۵۰ و در برخی دیگر تا ۷۰ درصد اوراق فروش رفته از محل تبدیل سپرده های بلندمدت ۱۵ درصدی به اوراق گواهی سپرده ریالی بوده است.
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه اظهارداشت: نقدینگی جدیدی که از محل فروش اوراق گواهی سپرده جذب بانک ها شده، بین ۲۵ تا ۳۵ درصد است؛ البته با اعلام شدن آمار، مشخص خواهد شد که چه میزان از سپرده های بلندمدت یا حساب های دیداری از یک بان …

تبدیل ۵۰ تا ۷۰ درصد سپرده های ۱۵ درصدی به اوراق گواهی

پایشگر- نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت:هنوز آمار نهایی تبدیل سپرده های بلندمدت ۱۵ درصدی به اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی اعلام نشده ولی این رقم در بانک های مختلف بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است.
به گزارش پایشگر سیدحسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره تاثیر طرح بانک مرکزی برای مجوز فروش اوراق گواهی سپرده ریالی در بانک ها با نرخ ۲۰ درصد سالیانه گفت: هنوز آمار مشخص از اینکه چه میزان اوراق گواهی سپرده ریالی در بانک ها فروش رفته و همچنین چه میزان از آنها سپرده های بلندمدتی بوده اند که به اوراق تبدیل شده اند، اعلام نشده است.
وی در عین حال افزود: با این حال وقتی به طور شخصی از برخی بانک ها سوال کردم، در برخی از بانک ها ۵۰ و در برخی دیگر تا ۷۰ درصد اوراق فروش رفته از محل تبدیل سپرده های بلندمدت ۱۵ درصدی به اوراق گواهی سپرده ریالی بوده است.
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه اظهارداشت: نقدینگی جدیدی که از محل فروش اوراق گواهی سپرده جذب بانک ها شده، بین ۲۵ تا ۳۵ درصد است؛ البته با اعلام شدن آمار، مشخص خواهد شد که چه میزان از سپرده های بلندمدت یا حساب های دیداری از یک بان …
تبدیل ۵۰ تا ۷۰ درصد سپرده های ۱۵ درصدی به اوراق گواهی