تروریسم و اقدامات قانونی برای مهار آن

تروریسم و اقدامات قانونی برای مهار آن
واژه ترور به معنی ترساندن، ترس، وحشت و در فرهنگ لغات فرهنگستان علوم فرانسه، تروریسم به مفهوم ” نظام یا رژیم وحشت” آمده است.

تروریسم و اقدامات قانونی برای مهار آن

واژه ترور به معنی ترساندن، ترس، وحشت و در فرهنگ لغات فرهنگستان علوم فرانسه، تروریسم به مفهوم ” نظام یا رژیم وحشت” آمده است.
تروریسم و اقدامات قانونی برای مهار آن