ترکیب تیم های کاراته نوجوانان و جوانان اعلام شد

ترکیب تیم های کاراته نوجوانان و جوانان اعلام شد
با برگزاری آخرین مرحله از رقابتهای انتخابی ترکیب نهایی تیم های نوجوانان و جوانان کاراته جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شد.

ترکیب تیم های کاراته نوجوانان و جوانان اعلام شد

با برگزاری آخرین مرحله از رقابتهای انتخابی ترکیب نهایی تیم های نوجوانان و جوانان کاراته جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شد.
ترکیب تیم های کاراته نوجوانان و جوانان اعلام شد