تساوی بدون گل الوصل در شب بازگشت مصدومان

تساوی بدون گل الوصل در شب بازگشت مصدومان
تیم فوتبال الوصل در نیمه نهایی جام حذفی امارات به یک تساوی رسید.

تساوی بدون گل الوصل در شب بازگشت مصدومان

تیم فوتبال الوصل در نیمه نهایی جام حذفی امارات به یک تساوی رسید.
تساوی بدون گل الوصل در شب بازگشت مصدومان