تشکیک در آمار رسمی نظام قابل پی گیری است/ یک «رسانه» عادت به لجن پراکنی دارد

تشکیک در آمار رسمی نظام قابل پی گیری است/ یک «رسانه» عادت به لجن پراکنی دارد
محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با اهالی رسانه با اشاره به اینکه امسال بورس اوراق مالی که در اختیار پیمانکاران قرار داده ایم را اجازه داده است که به فروش برسد، گفت: ما برای اینکه بازار بورس استقبال کند، نیم درصد بیش از حد معمول سود برایش در نظر گرفته ایم.

تشکیک در آمار رسمی نظام قابل پی گیری است/ یک «رسانه» عادت به لجن پراکنی دارد

محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با اهالی رسانه با اشاره به اینکه امسال بورس اوراق مالی که در اختیار پیمانکاران قرار داده ایم را اجازه داده است که به فروش برسد، گفت: ما برای اینکه بازار بورس استقبال کند، نیم درصد بیش از حد معمول سود برایش در نظر گرفته ایم.
تشکیک در آمار رسمی نظام قابل پی گیری است/ یک «رسانه» عادت به لجن پراکنی دارد