تصمیم گیری برای انتقال جعبه سیاه به فرانسه تا صبح فردا

تصمیم گیری برای انتقال جعبه سیاه به فرانسه تا صبح فردا
رییس کمیته بررسی سانحه هواپیمایی سقوط کرده شرکت آسمان اعلام کرد که با انجام جلسات و رایزنی ها تا پایان امروز صبح، فردا مشخص می شود که آیا جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده به فرانسه منتقل می شود یا اطلاعات آن در ایران بررسی خواهد شد.
به گزارش تهران۲۴ ، رضایی فر با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به این که جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده ضربه خورده و چند روز در رطوبت برف و باران قرار داشته است نظر ما این است که باید اطلاعات آن روی حافظه جدیدی بازیابی شود و پس از آن مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته وی، بحث ها در حال حاضر حول این موضوع قرار دارد که آیا جعبه سیاه در ایران این فرآیند را طی کند یا به فرانسه منتقل شود.
رییس کمیته بررسی سانحه هواپیمایی سقوط کرده شرکت آسمان با بیان این که در صورت نیاز امکان بررسی اطلاعات جعبه سیاه در ایران وجود دارد، اظهار کرد: سازمان هواپیمایی فرانسه از ما خواسته که جعبه سیاه در این کشور مورد بررسی قرار گیرد. ما این موضوع را به طور دقیق ارزیابی می کنیم تا بهترین برنامه عملیاتی ممکن برای این جعبه در نظر گرفته شود. در صورتی که تصمیم بر باقی ماندن جعبه سیاه در ایرا …

تصمیم گیری برای انتقال جعبه سیاه به فرانسه تا صبح فردا

رییس کمیته بررسی سانحه هواپیمایی سقوط کرده شرکت آسمان اعلام کرد که با انجام جلسات و رایزنی ها تا پایان امروز صبح، فردا مشخص می شود که آیا جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده به فرانسه منتقل می شود یا اطلاعات آن در ایران بررسی خواهد شد.
به گزارش تهران۲۴ ، رضایی فر با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به این که جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده ضربه خورده و چند روز در رطوبت برف و باران قرار داشته است نظر ما این است که باید اطلاعات آن روی حافظه جدیدی بازیابی شود و پس از آن مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته وی، بحث ها در حال حاضر حول این موضوع قرار دارد که آیا جعبه سیاه در ایران این فرآیند را طی کند یا به فرانسه منتقل شود.
رییس کمیته بررسی سانحه هواپیمایی سقوط کرده شرکت آسمان با بیان این که در صورت نیاز امکان بررسی اطلاعات جعبه سیاه در ایران وجود دارد، اظهار کرد: سازمان هواپیمایی فرانسه از ما خواسته که جعبه سیاه در این کشور مورد بررسی قرار گیرد. ما این موضوع را به طور دقیق ارزیابی می کنیم تا بهترین برنامه عملیاتی ممکن برای این جعبه در نظر گرفته شود. در صورتی که تصمیم بر باقی ماندن جعبه سیاه در ایرا …
تصمیم گیری برای انتقال جعبه سیاه به فرانسه تا صبح فردا