تعیین وقت برای محاکمه آمران حمله به علی مطهری

تعیین وقت برای محاکمه آمران حمله به علی مطهری
ایسنا: وکیل مدافع علی مطهری از دعوت موکلش به دادگاه نظامی شیراز در تاریخ 11 شهریور ماه خبر داد. مصطفی ترک همدانی گفت: با صدور کیفرخواست برای 5 نفر از متهمان دستوردهنده اخلال در نظم فرودگاه شیراز در اتفاق اسفند ماه سال 93 که منجر به توهین و حمله به موکلم و تخریب تاکسی حامل وی شد، پرونده برای رسیدگی به شعبه یک دادگاه نظامی یک شیراز ارجاع شده است. وی افزود: وقت رسیدگی به پرونده 11 شهریور است و موکلم نیز برای حضور در جلسه دادگاه دعوت شده است. وی افزود: با قاطعیت دادستان نظامی استان فارس، آمران حمله به علی مطهری شناسایی، تفهیم اتهام و پس از اخذ تامین از متهمین، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه نظامی ارسال شد. در مدت پیگیری پرونده، دفعاتی با دادستان نیروهای مسلح استان فارس ملاقات داشتم و شاهد بودم ایشان با صدور دستورات مناسب در جهت برخورد با قانون شکنان اقدام می کنند. پیش از این ترک همدانی گفته بود: پس از آنکه دادسرای نظامی شیراز خود را صالح رسیدگی به پرونده متهمان آمران حمله به علی مطهری ندانست، این پرونده برای رسیدگی به دادسرای انقلاب شیراز فرستاده شد و دادسرای عمومی و انقلاب شیراز …

تعیین وقت برای محاکمه آمران حمله به علی مطهری

ایسنا: وکیل مدافع علی مطهری از دعوت موکلش به دادگاه نظامی شیراز در تاریخ 11 شهریور ماه خبر داد. مصطفی ترک همدانی گفت: با صدور کیفرخواست برای 5 نفر از متهمان دستوردهنده اخلال در نظم فرودگاه شیراز در اتفاق اسفند ماه سال 93 که منجر به توهین و حمله به موکلم و تخریب تاکسی حامل وی شد، پرونده برای رسیدگی به شعبه یک دادگاه نظامی یک شیراز ارجاع شده است. وی افزود: وقت رسیدگی به پرونده 11 شهریور است و موکلم نیز برای حضور در جلسه دادگاه دعوت شده است. وی افزود: با قاطعیت دادستان نظامی استان فارس، آمران حمله به علی مطهری شناسایی، تفهیم اتهام و پس از اخذ تامین از متهمین، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه نظامی ارسال شد. در مدت پیگیری پرونده، دفعاتی با دادستان نیروهای مسلح استان فارس ملاقات داشتم و شاهد بودم ایشان با صدور دستورات مناسب در جهت برخورد با قانون شکنان اقدام می کنند. پیش از این ترک همدانی گفته بود: پس از آنکه دادسرای نظامی شیراز خود را صالح رسیدگی به پرونده متهمان آمران حمله به علی مطهری ندانست، این پرونده برای رسیدگی به دادسرای انقلاب شیراز فرستاده شد و دادسرای عمومی و انقلاب شیراز …
تعیین وقت برای محاکمه آمران حمله به علی مطهری