تغییرات گسترده در وزارت نیرو

تغییرات گسترده در وزارت نیرو
عصر دوشنبه معاون جدید آب و آبفای وزارت نیرو معرفی شد که براساس آن عباس سروش، مسئولیت منابع آبی کشور را برعهده گرفت. پیش از آن رحیم میدانی در دولت یازدهم این مسئولیت را برعهده داشت که اکنون با حکم وزیر نیرو بازنشسته شده است.
به گزارش ایسنا، با صدور احکامی از سوی وزیر نیرو، برخی از سمت های کلیدی این وزارتخانه دچار تغییر شد و در نهایت بعد از نزدیک به شش ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم، پست های مهم وزارت نیرو تا حدودی سر و سامان گرفت.
عصر دوشنبه معاون جدید آب و آبفای وزارت نیرو معرفی شد که براساس آن عباس سروش، مسئولیت منابع آبی کشور را برعهده گرفت. پیش از آن رحیم میدانی در دولت یازدهم این مسئولیت را برعهده داشت که اکنون با حکم وزیر نیرو بازنشسته شده است.
علاوه بر این، فرهاد یکه یزدان دوست به عنوان مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل و سرپرست مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق منصوب شد که براساس حکم وزیر نیرو تحقق اهداف توسعه ارتباط موثر بین المللی در جهت تحقق دیپلماسی آب و انرژی و همچنین توسعه و راهبری سرمایه گذاری در صنعت آب و برق در لیست ماموریت های مهم وی قرار گرفته است.
از …

تغییرات گسترده در وزارت نیرو

عصر دوشنبه معاون جدید آب و آبفای وزارت نیرو معرفی شد که براساس آن عباس سروش، مسئولیت منابع آبی کشور را برعهده گرفت. پیش از آن رحیم میدانی در دولت یازدهم این مسئولیت را برعهده داشت که اکنون با حکم وزیر نیرو بازنشسته شده است.
به گزارش ایسنا، با صدور احکامی از سوی وزیر نیرو، برخی از سمت های کلیدی این وزارتخانه دچار تغییر شد و در نهایت بعد از نزدیک به شش ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم، پست های مهم وزارت نیرو تا حدودی سر و سامان گرفت.
عصر دوشنبه معاون جدید آب و آبفای وزارت نیرو معرفی شد که براساس آن عباس سروش، مسئولیت منابع آبی کشور را برعهده گرفت. پیش از آن رحیم میدانی در دولت یازدهم این مسئولیت را برعهده داشت که اکنون با حکم وزیر نیرو بازنشسته شده است.
علاوه بر این، فرهاد یکه یزدان دوست به عنوان مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل و سرپرست مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق منصوب شد که براساس حکم وزیر نیرو تحقق اهداف توسعه ارتباط موثر بین المللی در جهت تحقق دیپلماسی آب و انرژی و همچنین توسعه و راهبری سرمایه گذاری در صنعت آب و برق در لیست ماموریت های مهم وی قرار گرفته است.
از …
تغییرات گسترده در وزارت نیرو