تغییر لوگو گوگل به خاطر تولد مارکز

تغییر لوگو گوگل به خاطر تولد مارکز
گوگل به مناسبت نودویکمین سالگرد تولد «گابریل گارسیا مارکز» لوگو خود را تغییر داد.

تغییر لوگو گوگل به خاطر تولد مارکز

گوگل به مناسبت نودویکمین سالگرد تولد «گابریل گارسیا مارکز» لوگو خود را تغییر داد.
تغییر لوگو گوگل به خاطر تولد مارکز