تفاهم نامه طرح توسعه بیمه زنان روستایی و عشایر همدان منعقد شد

تفاهم نامه طرح توسعه بیمه زنان روستایی و عشایر همدان منعقد شد
تفاهم نامه طرح توسعه بیمه زنان روستایی و عشایر استان همدان میان دفتر امور بانوان و خانواده استانداری همدان و صندوق بیمه عشایری و روستایی استان همدان منعقد شد.

تفاهم نامه طرح توسعه بیمه زنان روستایی و عشایر همدان منعقد شد

تفاهم نامه طرح توسعه بیمه زنان روستایی و عشایر استان همدان میان دفتر امور بانوان و خانواده استانداری همدان و صندوق بیمه عشایری و روستایی استان همدان منعقد شد.
تفاهم نامه طرح توسعه بیمه زنان روستایی و عشایر همدان منعقد شد
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb