تقویت سفره های زیرزمینی در زنجان جدی گرفته شود

تقویت سفره های زیرزمینی در زنجان جدی گرفته شود
زنجان-مسئول مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: باید تقویت سفره های زیرزمینی در استان زنجان را جدی بگیریم.

تقویت سفره های زیرزمینی در زنجان جدی گرفته شود

زنجان-مسئول مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: باید تقویت سفره های زیرزمینی در استان زنجان را جدی بگیریم.
تقویت سفره های زیرزمینی در زنجان جدی گرفته شود