تمدید ثبت نام مراسم اعتکاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تمدید ثبت نام مراسم اعتکاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهلت ثبت نام برای مراسم اعتکاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ۸ اسفندماه آغاز شده و تا ۱۶ اسفندماه ادامه دارد.

تمدید ثبت نام مراسم اعتکاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهلت ثبت نام برای مراسم اعتکاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ۸ اسفندماه آغاز شده و تا ۱۶ اسفندماه ادامه دارد.
تمدید ثبت نام مراسم اعتکاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر