تنوع زیستی از صفرتا صد مأموریت سازمان محیط زیست است

تنوع زیستی از صفرتا صد مأموریت سازمان محیط زیست است
معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست: بعید می دانم هیچ کارشناس خردمندی دراین باره کوچک ترین شکی داشته باشد که تنوع زیستی از صفرتا صد در فهرست مأموریت های سازمان محیط زیست است.

تنوع زیستی از صفرتا صد مأموریت سازمان محیط زیست است

معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست: بعید می دانم هیچ کارشناس خردمندی دراین باره کوچک ترین شکی داشته باشد که تنوع زیستی از صفرتا صد در فهرست مأموریت های سازمان محیط زیست است.
تنوع زیستی از صفرتا صد مأموریت سازمان محیط زیست است