توجه به حرام بودن اسراف از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی است

توجه به حرام بودن اسراف از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی است
قم نیوز: استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: اسراف حرام است و توجه به این اصل اسلامی یکی از ارکان و پایه های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است.

توجه به حرام بودن اسراف از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی است

قم نیوز: استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: اسراف حرام است و توجه به این اصل اسلامی یکی از ارکان و پایه های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است.
توجه به حرام بودن اسراف از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی است