توزیع 300 هزار پاکت در بین دانش آموزان گلستان/ 16 اسفند آغاز جشن نیکوکاری در مدارس

توزیع 300 هزار پاکت در بین دانش آموزان گلستان/ 16 اسفند آغاز جشن نیکوکاری در مدارس
مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: تاکنون 300 هزار پاکت در بین دانش آموزان استان توزیع شده است تا 16 اسفند، جشن نیکوکاری در یک هزار و 700 مدرسه برگزار شود.

توزیع 300 هزار پاکت در بین دانش آموزان گلستان/ 16 اسفند آغاز جشن نیکوکاری در مدارس

مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: تاکنون 300 هزار پاکت در بین دانش آموزان استان توزیع شده است تا 16 اسفند، جشن نیکوکاری در یک هزار و 700 مدرسه برگزار شود.
توزیع 300 هزار پاکت در بین دانش آموزان گلستان/ 16 اسفند آغاز جشن نیکوکاری در مدارس