توسعه خدمات الکترونیک ، گامی بلند در راه تحقق حقوق شهروندی

توسعه خدمات الکترونیک ، گامی بلند در راه تحقق حقوق شهروندی
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندی در نیروی انتظامی به عنوان یک اصل مورد توجه است گفت: توسعه خدمات الکترونیک ، گامی بلند در راه تحقق حقوق شهروندی است.

توسعه خدمات الکترونیک ، گامی بلند در راه تحقق حقوق شهروندی

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندی در نیروی انتظامی به عنوان یک اصل مورد توجه است گفت: توسعه خدمات الکترونیک ، گامی بلند در راه تحقق حقوق شهروندی است.
توسعه خدمات الکترونیک ، گامی بلند در راه تحقق حقوق شهروندی