توصیه هایی برای جابه جایی اجسام سنگین از زمین

توصیه هایی برای جابه جایی اجسام سنگین از زمین
موقع برداشتن جسم از زمین، از ناحیه کمر خم نشوید و در حالی که یک پا جلو و یک پا عقب باشد، از زانو خم شده و با فشار زانو جسم را بلند کنید.

توصیه هایی برای جابه جایی اجسام سنگین از زمین

موقع برداشتن جسم از زمین، از ناحیه کمر خم نشوید و در حالی که یک پا جلو و یک پا عقب باشد، از زانو خم شده و با فشار زانو جسم را بلند کنید.
توصیه هایی برای جابه جایی اجسام سنگین از زمین