توضیح دادگستری در خصوص پرونده «محمد ثلاث»

توضیح دادگستری در خصوص پرونده «محمد ثلاث»
رئیس کل دادگستری کل استان تهران گفت: پرونده محمد ثلاث، راننده اتوبوس وحشی به شعبه ۹ دادگاه کیفری شماره یک استان تهران ارجاع شده و برای وی وکیل تسخیری در نظر گرفته شده است.

توضیح دادگستری در خصوص پرونده «محمد ثلاث»

رئیس کل دادگستری کل استان تهران گفت: پرونده محمد ثلاث، راننده اتوبوس وحشی به شعبه ۹ دادگاه کیفری شماره یک استان تهران ارجاع شده و برای وی وکیل تسخیری در نظر گرفته شده است.
توضیح دادگستری در خصوص پرونده «محمد ثلاث»