تیم اتحاد قهرمان مسابقات داژبال بانوان فراشبند شد.

تیم اتحاد قهرمان مسابقات داژبال بانوان فراشبند شد.
به گزارش آبپا به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان فراشبند به مناسبت گرامیداشت هفته زن مسابقه مهیج داژبال با حضور ده تیم در سالن شهدا برگزار گردید که در پایان تیم اتحاد الف مقام اول اتحاد ب مقام دوم و تیم مرصاد مقام سوم را کسب نمودند.
این جام با حمایت باشگاهای دشتی ، قایم و عالیش و هیات های ورزشی و زحمات ویژه خانم سیمکانی برگزار گردید تا باعث رونق ورزش بانوان در ای رشته مهیج ورزشی شود.

تیم اتحاد قهرمان مسابقات داژبال بانوان فراشبند شد.

به گزارش آبپا به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان فراشبند به مناسبت گرامیداشت هفته زن مسابقه مهیج داژبال با حضور ده تیم در سالن شهدا برگزار گردید که در پایان تیم اتحاد الف مقام اول اتحاد ب مقام دوم و تیم مرصاد مقام سوم را کسب نمودند.
این جام با حمایت باشگاهای دشتی ، قایم و عالیش و هیات های ورزشی و زحمات ویژه خانم سیمکانی برگزار گردید تا باعث رونق ورزش بانوان در ای رشته مهیج ورزشی شود.
تیم اتحاد قهرمان مسابقات داژبال بانوان فراشبند شد.
(“false”===a.adult